Najwspanialsze wspomnienia zaklęte w klejnocie...
Współpraca

Jeżeli reprezentują Państwo Krematorium lub Zakład Pogrzebowy - zapraszamy do współpracy. Zanim jednak włączymy Państwa Zakład do sieci naszych Partnerów, chcemy mieć pewność, że najwyższe profesjonalne standardy i wartości etyczne, tak istotne w tej branży, rozumiemy i postrzegamy jednakowo.

Zapraszamy do współpracy
Czym są diamenty?

Diament stanowi najpiękniejszą formę krystaliczną węgla. Żaden inny kamień szlachetny nie dorównuje mu twardością. Przetrwał miliardy lat, opierając się siłom natury, by olśniewać swym pięknem i blaskiem. W tej części serwisu prezentujemy Państwu garść podstawowych wiadomości o tych wyjątkowych klejnotach.

Więcej o diamentach

Dla PartnerówREGULAMIN SERWISU

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.DiamentPamieci.pl

I

Zakres regulaminu.

 

1. Regulamin dotyczy procesu zakupu produktów i usług z wykorzystaniem serwisu www.DiamentPamieci.pl oraz dokonywania za nie płatności za pomocą przelewów tradycyjnych lub e-przelewów.

 

2. Skorzystanie z serwisu www.DiamentPamieci.pl jest jednocześnie oświadczeniem, że Kupujący akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i Generalne Warunki Sprzedaży (GWS) ONE Diamonds Sp. z o.o.

 

II

Definicje.

 

1. ONE / ONE Diamonds oznacza firmę ONE Diamonds Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-078 przy PL. Piłsudskiego 3 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

dla Miasta St. Warszawa – XII Wydział Gospodarczy KRS.

 

2. Strona www.DiamentPamieci.pl – serwis internetowy należący i obsługiwany przez ONE Diamonds, ułatwiający Kupującemu wyszukanie produktu / usługi i złożenie zapytania o usługę polegającą wytworzeniu spersonalizowanego diamentu zgodnie ze złożonym zamówieniem.

 

3. Wszelkie czynności dokonywane za pośrednictwem serwisu nie oznaczają czynności przyjęcia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

4. Kupujący / zleceniodawca – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z serwisu www.DiamentPamieci.pl w celu zakupu usługi.

 

5. Kupujący / zlecający – osoba fizyczna lub prawna, której dane znajdują się na formularzu zamówienia, nabywająca wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zakupu usługi polegającej na wytworzeniu spersonalizowanego diamentu.

 

6.  Generalne Warunki Sprzedaży (GWS) – warunki sprzedaży określone przez ONE Diamonds dotyczące praw i obowiązków stron, określające warunki zawartej umowy i dostępne na stronie głównej www.DiamentPamieci.pl.

 

III

Proces zakupu usługi.

 

1. Zakupu produktów lub usług za pośrednictwem strony / serwisu www.DiamentPamieci.pl mogą dokonywać oraz korzystać z zakupionych usług, wyłącznie osoby pełnoletnie.

 

2. Warunkiem zawarcia umowy jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja niniejszego Regulaminu i Generalnych Warunków Sprzedaży (GWS).

 

3. Kupujący realizuje płatność za usługę za pomocą e-przelewu lub przelewu tradycyjnego zgodnie z warunkami i terminami wymienionymi w Generalnych Warunkach Sprzedaży w połączeniu ze złożonym formularzem zamówienia.

 

IV

Ochrona danych osobowych.

 

1. Kupujący ma prawo do wglądu i modyfikowania podanych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. ONE Diamonds nie udostępnia jakichkolwiek danych osobowych swoich klientów osobom czy podmiotom trzecim.

 

V

Prawa i obowiązki stron.

 

1. Zakup usługi jest umową, zawieraną pomiędzy ONE Diamonds i Kupującym bezpośrednio lub za pośrednictwem i/lub z pomocą serwisu www.DiamentPamieci.pl

 

2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z serwisu www.DiamentPamieci.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, przepisami polskiego prawa i niniejszym Regulaminem.

 

3. Kupujący dokonując zakupu usługi oświadcza, że znane mu są przepisy prawa cywilnego i karnego, dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz wynikające z tego konsekwencje.

 

4. Niedozwolone jest dokonywanie fałszywych zamówień, podawanie fałszywych danych oraz przenoszenie praw wynikających z zawartej Umowy na osoby trzecie bez uzyskania pisemnej akceptacji ONE Diamonds.

 

5. ONE Diamonds niezwłocznie informuje organy ścigania o wszelkich działaniach o charakterze   przestępczym.

 

6. ONE Diamonds ma prawo odstąpić od realizacji umowy / zamówienia w przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych informacji dotyczących danych osobowych, braku lub nieterminowych płatności oraz innych naruszeń niniejszego regulaminu i/lub Generalnych Warunków Sprzedaży (GWS).

 

 

VI

Reklamacje i wyłączenie odpowiedzialności.

 

ONE Diamonds z wszelką starannością, poszanowaniem praw, wrażliwości i uczuć Kupującego oraz z zachowaniem zasad poufności przystępuje do realizacji każdego zlecenia.

 

1. Reklamacje dotyczące procesu zakupu usługi za pośrednictwem www.DiamentPamieci.pl, należy przesłać w formie pisemnej na adres
info@DiamentPamieci.plThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, podając niezbędne informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia.

 

2. Wyklucza się jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec ONE Diamonds.

 

Zarówno Kupujący jak i ONE Diamonds zobowiązani są do postępowania zgodnie z  Generalnymi Warunkami Sprzedaży (GWS) oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.