Najwspanialsze wspomnienia zaklęte w klejnocie...
Współpraca

Jeżeli reprezentują Państwo Krematorium lub Zakład Pogrzebowy - zapraszamy do współpracy. Zanim jednak włączymy Państwa Zakład do sieci naszych Partnerów, chcemy mieć pewność, że najwyższe profesjonalne standardy i wartości etyczne, tak istotne w tej branży, rozumiemy i postrzegamy jednakowo.

Zapraszamy do współpracy
Czym są diamenty?

Diament stanowi najpiękniejszą formę krystaliczną węgla. Żaden inny kamień szlachetny nie dorównuje mu twardością. Przetrwał miliardy lat, opierając się siłom natury, by olśniewać swym pięknem i blaskiem. W tej części serwisu prezentujemy Państwu garść podstawowych wiadomości o tych wyjątkowych klejnotach.

Więcej o diamentach

Dla PartnerówGENERALNE WARUNKI SPRZEDAŻY (GWS)

Intencją niniejszych Generalnych Warunków Sprzedaży (GWS) jest określenie zasad współpracy i realizacji składanych zamówień aby zapewnić ich płynną realizację oraz najwyższy poziom zaufania. 

 

 

 

1. Zakres obowiązywania umowy

 

We wszystkich relacjach handlowych między ONE Sp. z o.o., a jej Klientami  / Zleceniodawcami obowiązują wyłącznie niżej podane warunki handlowe (GWS) w ich każdorazowo aktualnej wersji dla momentu zawarcia umowy oraz zapisy zawarte w formularzu zamówienia.

Zakres GWS obejmuje wszystkie czynności ONE Diamonds. Klient / Zleceniodawca przyjmując ofertę ONE Diamonds uznaje GWS jako jedyne obowiązujące i dla siebie wiążące. GWS nie stanowią gwarancji realizacji zlecenia.

 

2. Zawarcie umowy 

 

Klient zleca firmie ONE Sp. z o.o. wytworzenie  spersonalizowanego diamentu zgodnie ze specyfikacją zawartą w  formularzu zamówienia. Diament zostanie wytworzony z wykorzystaniem powierzonego materiału przy wykorzystaniu technologii HPHT, następnie specjalistycznie docięty, oszlifowany i wypolerowany. Umowę uznaje się za ważną jeśli zlecenie klienta zostanie pisemnie potwierdzone przez ONE Diamonds.
Potwierdzenie przyjęcia zlecenia nastąpi mailem i/lub faxem i/lub pocztą razem z potwierdzeniem otrzymania pierwszej wpłaty zgodnie z warunkami płatności poniżej.

 

3. Ceny 

 

Wszelkie podane ceny są cenami netto (należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%). Obowiązują ceny podane w momencie zamówienia. Zastrzega się możliwość pomyłki i błędu w druku. Po pojawieniu się nowego cennika wszelkie wcześniejsze ceny przestają obowiązywać / uznaje się za anulowane.

 

 

4. Warunki płatności 

 

W momencie udzielenia zlecenia klient dokonuje wpłaty zadatku w wysokości  minimum 50% łącznej ceny wyliczonej na dzień zlecenia lub według indywidualnych ustaleń między stronami. Reszta płatności następuje w ciągu 5 dni po przekazaniu informacji o zakończeniu procesu tworzenia diamentu / gotowości do jego wydania Zleceniodawcy.

Wpłata końcowa składa się z pozostałych 50% wartości zlecenia oraz wartości ewentualnych innych, zamówionych dodatkowo, usług.

 

5. Realizacja zlecenia 

 

ONE Sp. z o.o. przystępuje do realizacji zlecenia w momencie otrzymania płatności akonto w wysokości minimum 50% łącznej uzgodnionej kwoty (ceny) wyliczonej na dzień przyjęcia zlecenia. Po wpłynięciu płatności rozpoczyna się proces realizacji zlecenia.

 

 

6. Wykonanie zlecenia

 

Personalizowane diamenty ONE Diamonds są wytwarzane zawsze tylko i wyłącznie na indywidualnie zlecenia klientów. Ewentualne odstępstwa od odcienia wybranego koloru, wielkości, wagi w karatach (tolerancja) w danym zamówieniu nie są produktem wadliwym i nie uprawniają do reklamacji lub zmiany zamówienia, ponieważ całkowity wpływ na nie jest niemożliwy.

Podstawą ewentualnej weryfikacji ceny i rozliczenia jest zawsze waga diamentu wyrażona w karatach. Jeśli waga wytworzonego diamentu okaże się mniejsza zostanie uwzględniona w rozliczeniu, większa od zamówionej nie będzie związana z koniecznością dopłaty.

Ryzyko utraty diamentu w trakcie procesu jego wytwarzania – jakkolwiek bardzo niewielkie – jednak istnieje. Zleceniodawca akceptuje to ryzyko.

W sytuacji utraty diamentu w trakcie procesu kreacji klient będzie mógł dostarczyć ponownie próbkę materiału lub strony uzgodnią inne rozwiązanie z uwzględnieniem zwrotu już uiszczonych kwot, w związku z utraconym diamentem, włącznie.

Niezgodne z oczekiwaniami zleceniodawcy rozbieżności dotyczące koloru, formy, wielkości, wagi oraz dotyczące wszelkich innych cech diamentów wytwarzanych na zlecenia nie mogą być podstawą odmowy przyjęcia diamentu, nie są podstawą do reklamacji oraz nie stanowią złamania postanowień umowy / zlecenia.

 

7. Odwołanie / anulowanie  zlecenia

 

Wyklucza się odwołanie zlecenia po wpłynięciu płatności akonto ze strony klienta.
Uiszczony akonto zadatek (wpłata) w całości zostaje przeznaczony na proces realizacji zlecenia i nie może zostać zwrócony o ile odwołanie zlecenia nie nastąpiło ze strony ONE.
W przypadku anulowania zlecenia, nie przyjęcia do realizacji lub odmowy realizacji zlecenia wpłacona akonto kwota zostaje w całości zwrócona.

ONE Diamonds nie będzie w żadnym czasie zobowiązana do podania przyczyny odmowy, nie przejęcia lub anulacji zlecenia.

 

8. Termin dostawy  / Certyfikaty 

 

Termin dostawy obowiązuje tylko w przybliżeniu i nie jest wiążący. Symulacja procesów zachodzących we wnętrzu skorupy ziemskiej przez dziesiątki milionów lat w warunkach laboratoryjnych jakkolwiek naukowo opracowana oraz technicznie powtarzalna jest procesem bardzo zaawansowanym technologicznie i skomplikowanym, wykorzystującym ogromne ciśnienia i ekstremalnie wysokie temperatury.
Ewentualne, nawet dwukrotne wydłużenie okresu dostawy należy traktować jako rzecz normalną. Przesunięcie dostawy nie może być podstawą reklamacji lub anulowania zamówienia. Każdy klient ONE Diamonds ma bieżący dostęp do informacji o przebiegu realizacji zlecenia poprzez specjalny panel dostępny na serwisie www.DiamentMilosci.pl należącym do firmy ONE Sp. z o.o.
Dostarczony diament zostanie zaopatrzony w  Certyfikat Autentyczności Spersonalizowanego Diamentu (Personalized Diamond Certificate of Authenticity) zawierający Diamond Grading Report, który stwierdzi jego cechy jako diamentu. Na życzenie klienta ONE Diamonds może dostarczyć inny dodatkowy certyfikat gemmologiczny. Dodatkowy koszt związany z certyfikacją w takim przypadku ponosi Klient.

 

 

9. Przekazanie materiału / zwrot. 

 

Klient / Zleceniodawca jest odpowiedzialny za przekazanie materiału do ONE Sp. z o.o. oraz wyraża zgodę na jego przetworzenie zgodnie z wewnętrznymi procedurami ONE Diamonds, których celem jest wytworzenie spersonalizowanego diamentu.
Klient zobowiązuje się dostarczyć materiał osobiście lub odpowiednio opakowany za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej po uprzednim uzgodnieniu sposobu przekazania materiału.
Klient / Zleceniodawca oświadcza i gwarantuje, iż jest w posiadaniu przekazanego materiału legalnie, z przekazanym materiałem nie są związane żadne roszczenia osób trzecich, a ewentualne spory związane z przekazaniem materiału w celu wytworzenia diamentu rozwiąże we własnym zakresie i na własny koszt.
ONE Diamonds działając w dobrej wierze jest i będzie wolna od wszelkich sporów prawnych oraz roszczeń związanych z przyjęciem materiału w celu wytworzenia spersonalizowanego diamentu z jego wykorzystaniem.

O ile nie zostaną dokonane dodatkowe ustalenia (wyłącznie w formie pisemnej), cały przekazany ONE Diamonds materiał zostanie w pierwszym etapie przetworzony w wyniku czego straci swoją oryginalną strukturę oraz cechy fizyko-chemiczne i tak przetworzony zostanie wykorzystany do wytworzenia spersonalizowanego diamentu. Zwrot materiału lub jego jakiejkolwiek części nie będzie możliwy.

 

10. Odpowiedzialność cywilna  / niemożność zrealizowania zlecenia

 

Wyklucza się jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec ONE Sp. z o.o..

Także w wyniku niemożności realizacji zlecenia przez ONE Sp. z o.o. w wyniku utraty diamentu na etapie wytworzenia np. awaria przemysłowa, zaginiona przesyłka, wypadek, kradzież, napad i wszelkich innych zdarzeń jakiejkolwiek natury z siłą wyższą włącznie.

W takiej sytuacji Zleceniodawca może otrzymać zwrot wpłaconych kwot lub zlecić wytworzenie nowego diamentu. W przypadku zwrotu całości wpłaconych kwot Zleceniodawca oświadcza, iż zwrot w całości pokrywa ewentualne straty jego oraz ewentualnych osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio związanych z przedmiotowym zleceniem wytworzenia spersonalizowanego diamentu.

 

 

11. Ochrona danych 

 

Wszelkie niezbędne dane handlowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie dane osobiste będą traktowane w sposób poufny i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

12. Pozostałe postanowienia 

 

ONE Diamonds oświadcza iż dołoży wszelkiej staranności by zrealizować zlecenie zgodnie z życzeniami Zleceniodawcy określonymi w formularzu zamówienia.
Nieskuteczność pojedynczych postanowień GWS nie narusza skuteczności umowy i niniejszych Generalnych Warunków Sprzedaży (GWS) ONE Diamonds jako całości. Nieskuteczne postanowienia, jeśli konieczne, zostaną zastąpione skutecznymi zgodnie z duchem i intencją GWS.

W momencie aktualizacji i publikacji zaktualizowanej wersji GWS starsze wersje tracą swoją ważność. Aktualne GWS publikowane są / znajdują się na serwisie www.DiamentMilosci.pl firmy ONE Sp. z o.o.

 

13. Stosowane prawo i siedziba sądu

 

Obowiązują przepisy prawa polskiego. Prawo polskie jest stosowane również wtedy, gdy klient ma swoją siedzibę za granicą lub zamówiony diament jest przekazywany za granicę.

Siedzibą sądu odnośnie wszelkich roszczeń w związku z uzgodnieniami wynikającymi z umowy z ONE Sp. z o.o. jest Gdańsk.

 

14. Adres dla doręczeń

ONE Sp. z o.o.

ul. Poznańska 10/10

85-129 Bydgoszcz

 

 

15. Zakres ważności 

 

Generalne Warunki Sprzedaży ONE Diamonds (GWS) obowiązują dla wszystkich umów zawieranych z ONE Sp. z o.o.

Wszelkie uzgodnione przez strony odstępstwa od i/lub zmiany w GWS są ważne tylko, jeśli odnotowane w formie pisemnej i podpisane przez strony.